• Polityka cookies

Wstęp

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 01.09.2020 r.  
www.toyskids.pl  
     
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy: www.toyskids.pl  


Zapewniamy Państwa, iż dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.   

1. Dane osobowe

– Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z korzystaniem ze sklepu www.ToysKids.pl są przetwarzane przez – NEW PARTS SEWERYN MAJEWSKI, 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 72 lok.89, NIP 9241716153, REGON 365683281

 
– Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego – w tym dokonywania zakupów, oraz obsługi transakcji w Sklepie Internetowym.  


– Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.  


– Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  
 
– Spółka przetwarza Dane w szczególności w celu:  


a) realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu www.ToysKids.pl;  
b) rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);  
c) jeżeli Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).  


– Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  


– Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia, poprzez wysłanie stosownej prośby na adres Spółki.   
 

2. Zasady bezpieczeństwa

– Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne, zabezpieczające, których celem jest zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu.  


– Spółka dokłada staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, by były poprawne, dokładne, aktualne i prawdziwe, by były przetwarzane wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane w sposób adekwatny, odpowiedni proporcjonalny do tychże celów, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.  


– Dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swych praw Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie Internetowym. W przeciwnym razie Spółka nie odpowiada za rozpowszechnienie takich danych.  


– Klient zobowiązany jest zachować należytą ostrożność i środki takie jak np. programy antywirusowe, sprawdzone urządzenia końcowe (komputery, smartfony, tablety itp.), wylogowywanie się ze strony sklepu, niezapamiętywanie stosowanych haseł w sposób widoczny dla innych osób itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnych danych   
 

  1. RODO

Szanowni Państwo!

 
W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż przechowujemy Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym do celów marketingowych oraz przesyłanych ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.  


Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o Waszych prawach, które będą przysługiwały Wam w związku z nowymi przepisami:   


1. Administratorem Państwa danych jest firma New Parts Seweryn Majewski, 03 – 226 Warszawa, ul. Toruńska 72/89, NIP: 9241716153, REGON: 365683281.
  
2. W celu uzyskania informacji na temat przechowywania i przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@toyskids.pl.  
 
3. Dane jakie przechowujemy:  

a. Adres firmy   
b. Nazwy kontaktów   
c. Numery telefonów   
d. Dostarczone przez Państwa adresy e-mail   
e. Dane konta bankowego do celów płatności   
f. Szczegóły wykonanej pracy / zrealizowanej transakcji   

4. Powyższe dane przechowujemy w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, a także w celu dostosowania dla Państwa naszej oferty, by umożliwić Państwu świadczenie naszych usług. Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Wasze dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:
  
a. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
b. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. operatorom płatności, podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe, usługi informatyczne, w tym również hostingowe lub firmom spedycyjno-kurierskim świadczącym nam usługi transportowe.   

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi, podatkowymi.  

6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych. Jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznają państwo, iż przetwarzanie zachowanych przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.   

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.   

8. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia umowy.
 
4. Firmy współpracujące

W celu realizacji umowy z Klientem, Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:    

  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.

W wszystkich powyższych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku braku zgody z Państwa strony na udostępnianie jakichkolwiek swoich danych powyższym współpracownikom – macie Państwo prawo żądania ich usunięcia poprzez wysłanie stosownej prośby na adres Spółki.

 

  1. Pliki cookies

– Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu www.ToysKids.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze www.ToysKids.pl tzw. „pliki cookies”. Dzięki „cookies” możliwe jest zbieranie danych statystycznych, umożliwiających jak najlepsze działanie Sklepu Internetowego.

 
– „Pliki cookies” nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.  


– Korzystamy z dwóch rodzajów „plików cookies”: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu do czasu wylogowania ze sklepu, opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta  


– Wykorzystujemy następujące „pliki cookies”:  

a) Pliki niezbędne do działania sklepu, które umożliwiają prawidłowe działanie sklepu, logowanie, dokonywanie zakupów, bez ich zapisania na urządzeniu końcowym Klienta korzystanie ze sklepu jest niemożliwe;   
b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu, których brak uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;   
c) Pliki statystyczne, które umożliwiają zbieranie przez Spółkę informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;   
d) Pliki funkcjonalne, które umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta;  


– Jeśli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, musicie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność oraz ryzyko zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu „plików cookies” na  urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Zmiana ustawień  w stosowaniu „plików cookies” może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.   
 

  1. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zastaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.  

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny