• Regulamin

Informacje wstępne

Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie w szczególności do zawieranych przez klienta i Spółkę transakcji sprzedaży, dostawy produktów dostępnych w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę.  


Przed zamówieniem ze sklepu internetowego jakichkolwiek produktów należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Zamawiając nasze produkty akceptujesz niniejszy regulamin. Regulamin jest ogólnodostępny i jego aktualną wersję można pobrać w dowolnej chwili. Sugerujemy, aby wydrukować oraz zachować kopię regulaminu, by w razie konieczności bądź potrzeby móc się do niego odwołać w przyszłości.  


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 01.09.2020 r.  


www.toyskids.pl której właścicielem jest:  


NEW PARTS SEWERYN MAJEWSKI, 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 72 lok.89, NIP 9241716153, REGON 365683281 (dalej „Spółka”).  
 

§1 – Definicje

Wyrażenia użyte w regulaminie na potrzeby niniejszego regulaminu oraz wzajemnej współpracy pomiędzy Stronami, rozumiane będą zgodnie z następującymi definicjami:

 

 – „Administrator Danych” lub „Spółka” – NEW PARTS SEWERYN MAJEWSKI, 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 72 lok.89, NIP 9241716153, REGON 365683281;  


– „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt określonych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późniejszymi zmianami);

 
– „KC” – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami);  


– „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów;  


– „Konto” – konto, które Klient może zarejestrować na stronie Spółki, jeśli chce złożyć Zamówienie, z którego może korzystać przy kolejnych Zamówieniach;  


– „Konto Jednorazowe” – jednorazowe udostępnienie danych Spółce w celu realizacji Zamówienia i czynności z nim bezpośrednio powiązanych;  


– „Sklep Internetowy”– prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.toyskids.pl;  


– „Umowa” – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Spółką, zawarcie następuje przez złożone przez Klienta Zamówienie (oferty zakupu) i zaakceptowania jej przez Spółkę;  


– „Polityka Prywatności” – dokument dostępny na stronie Sklepu Internetowego;  


– „Potwierdzenie” – wiadomość wysłana na adres podany w Koncie Klienta potwierdzająca wpłynięcie Zamówienia;  


– „Potwierdzenie Zamówienia” – wiadomość e-mail, w którym Spółka akceptuje zamówienie Klienta;  


– „Produkty” – wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym oferowane do sprzedaży przez Spółkę;  


– „Regulamin” – niniejszy regulamin;  
 

§2 – Postanowienia ogólne

– Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  


– Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędny jest:

 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową taką jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  


– Przeglądanie Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji Konta.  


– Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym nie wymaga zarejestrowania Konta przez Klienta.  
 

§3 – Rejestracja Konta

– Klient może złożyć Zamówienie korzystając z Konta.  


– W celu rejestracji przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym należy:

 

a) wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane w nim dane, między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz hasło;
b) zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego;
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. Przy czym Konto Jednorazowe służy do realizacji jednorazowego Zamówienia i nie może być używane ponownie.

 
– Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.  


– Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym tj. założeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.  


– W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać pismo do Spółki z prośbą o usunięcie Konta, wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Zgłoszenia likwidacji Konta będą realizowane w ciągu 7 dni roboczych.

 
– Dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swych praw Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie Internetowym.  
 

§4 – Oferta. Informacje o Produktach

– Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym, w szczególności takie jak opis, cena, właściwości, skład, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.  


– Ceny Produktów:

 

a) zawierają podatek VAT;
b) wskazywane są w złotych polskich;
c) nie zawierają kosztów dostawy.  


– Informacja o cenie Produktu podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia – cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.  


– Koszty dostawy mogą zależeć od wielu czynników np. wagi Produktów, ich ilości, od wartości  oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy składaniu Zamówienia przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Potwierdzeniu Zamówienia.  


– Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.  


– Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, kumulacji nie sumują się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§5 – Obowiązki i Prawa


– Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem w tym w szczególności z Regulaminem.  


– Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań mających lub mogąc wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Klient nie jest upoważniony i zobowiązuje się, że nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie wspomoże w przeprowadzeniu modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodu oprogramowania obsługującego Sklep Internetowy.  


– Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność infrastrukturą technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.

 
– Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
c) korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu;
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Spółki, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.  


– Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.  


– Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów;
c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
d) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i powtarzające się ich nieodbieranie bądź brak płatności.  


– Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego może powtórnie uzyskać dostęp do Konta po uzyskaniu uprzedniej zgody Spółki.  


– Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.  
 

§6 – Zamówienia, zawarcie Umowy

– Spółka przyjmuje zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  


– W celu złożenia Zamówienia należy:

 

a) zalogować się do Sklepu Internetowego za pomocą Konta lub przejść proces zakupowy bez konieczności rejestracji;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wybrać/wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do rozliczenia transakcji;
f) kliknąć przycisk ZAKOŃCZ/ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY  


– W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.  


– Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.  


– Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.  


– Po złożeniu zamówienia – na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta – zostanie wysłane Potwierdzenie otrzymania przez Spółkę Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia przez Spółkę jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ustępie 5 powyżej, w tym momencie następuję zawarcie Umowy.  


– Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  


– W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  


– Klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej.

 
– W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi anulowanie całego zamówienia lub realizację części Zamówienia.  


– Spółka może anulować Zamówienie w całości bez podania przyczyny. W przypadku anulowania zamówienia, Spółka niezwłocznie zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę.  


– W razie wątpliwości, przez anulowanie zamówienia należy rozumieć umowne prawo odstąpienia przysługujące Spółce, z którego Spółka może skorzystać w terminie 30 dni od zawarcia Umowy z Klientem.  
 

§7 – Płatność


- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
banner_1215x200A(1).png

- Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

– Zapłatę za zakupione Produkty można dokonać:

 

a) podczas odbioru przedmiotu Zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem elektronicznym/ bankowym lub kartą. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;  


– Klient nie może zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.  


– Spółka zastrzega sobie możliwości ograniczenia dostępności wyżej wskazanych form płatności.  

- W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 

§8 – Realizacja zamówienia i dostawy

– Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

  
– Spółka może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z Zamówieniem. Powyższa informacja ma charakter orientacyjny, i jest to czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Zamówienia do Klienta.

 
– Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktów i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.  

- czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


– Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.  

- Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin).
(95% zamówień realizujemy w 24 h)

- Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi, objętości, wartości zamówienia i formy płatności - jest obliczany indywidualnie do każdego zamówienia. W celu uzyskania informacji na temat kosztu transportu prosimy o kontakt telefoniczny (726 043 000) lub e mailowy (kontakt@toyskids.pl).

- W celu sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z pracownikiem sklepu Toyskids.pl. Pracownik udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

- Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 45 dni licząc od złożeniu przez Kontrahenta oświadczenia woli. W przypadku dłuższej niedostępności towaru, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą Kontrahenta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty.

- Sklep nie odpowiada za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej, w szczególności przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, strajkami, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionymi u dostawców Sklepu.

- Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kontrahenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą Kontrahenta nowy termin realizacji zamówienia.

- W przypadku braku otrzymania płatności za zamówienie w terminie 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

§9 – Dostawa i odbiór towaru

- Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym Toyskid.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

- W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki Kontrahent powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.

- Przed przyjęciem towaru wysyłanego przesyłką kurierską lub pocztową Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za wykonanie umowy przez Sklep. Reklamacje ilościowe nie mogą być dokonywane po odbiorze i nie będą rozpatrywane.

- Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub operatora pocztowego musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

- Przekazanie towaru kurierowi lub operatowi pocztowemu stanowi wykonanie zobowiązań Sklepu. Kontrahent ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu nadania przesyłki lub wydania towaru. Sklep nie odpowiada za zniszczenia towarów, w tym za ubytki lub utratę towarów powstałe w czasie transportu. Sklep podejmie wszelkie niezbędne czynności, aby dokonać na rzecz Kontrahenta przelewu swoich wierzytelności wobec przewoźnika w celu ewentualnego ich dochodzenia


§10 – Warunki reklamacji

– Klient, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 tygodni od daty wydania mu danego towaru.

 

– Spółka w ciągu 14-stu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  


– Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu i opisem, w którym Klient przedstawia czego dochodzi w reklamacji.  


– Produkt należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem poczty lub firmą kurierską. Na przesyłce należy dodać opis REKLAMACJA.

 

– W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (na korzyść Klienta) – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14-stu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  


– Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.  
 

§11 – Warunki gwarancji

– W przypadku Produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy (Spółki) w związku z niezgodnością produktu z umową  


W obu przypadkach należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Regulaminu.  
 

§12 – Odstąpienie od Umowy

– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14-stu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego Zamówienia. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  


– W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  


– Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami. Koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14-stu dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z Regulaminem.  


– Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  
 

§13 – Zwrot należności Klientom

– Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14-stu dni kalendarzowych w przypadku:

 

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.  


– Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

 

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty;
b) przekazem pocztowym, jeśli nie istnieją inne możliwości zwrotu;  


– W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  


– W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za Zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty.  
 

§14 – Dane osobowe

– Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów, oraz obsługi transakcji w Sklepie Internetowym.  


– Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.  


– Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę.  


– Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  


– Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.  


– Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 
– Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.  
 

§15 – Newsletter

– Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym  


– W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.  


– Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez klikniecie na link znajdujący się w dole każdego Newslettera.  
 

§16 – Spory

– Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  


– Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki  
 

§17 – Prawa Autorskie

– Cała zawartość strony Sklepu Internetowego, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Spółki lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej.

 
– Materiały umieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lub inne znaki, tekst, grafika, fotografia, ilustracja, dźwięk, animacja, materiał wideo oraz ich kompozycje na stronie internetowej, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach Spółki nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim, bez wyraźnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Niniejsza strona internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

 
– Spółka jest wyłącznie uprawniona do znaku towarowego „TOYSKIDS.PL”, Znak towarowy a także logo są prawnie chronione i nie mogą być używane przez osoby trzecie bez zgody Spółki  


– Nie można zmieniać znaków towarowych, w szczególności nie można zmieniać ich rozmiaru, proporcji, kolorów ani w inny sposób modyfikować ich wyglądu.  


– Nie można umieszczać wyżej wymienionych znaków towarowych w publikacjach, witrynach internetowych oraz innych materiałach, których zawartość może dyskredytować Spółkę lub Produkty, narusza własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem.

§18 – Postanowienia końcowe

– Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu KC.  


– Dostępność informacji o Produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza automatycznie dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.  


– Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.  


– W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  
– Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu.  


– W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza KC oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U., Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271, z późniejszymi zmianami).  

 

– Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  

  • Sklep zamknięty